۱۳۹۲/۰۹/۰۴

از تیپ شخصیتی خود و اطرافیانتان مطلع شوید

از تیپ شخصیتی خود و اطرافیانتان مطلع شوید تیپ۱: عالی طلب (کارمحور –  مقید به اصول اخلاقی و مسئول) این افراد بیشتر با کمال گرایشان شناخته می شود. تیپ۲: مهرطلب (امدادرسان – مشتاق برای برقراری ارتباط با دیگران – متمرکز بر مورد قبول دیگران واقع شدن) این افراد غالبا با […]