۱۳۹۲/۰۲/۲۹

این خصوصیات آقایان را خانم ها دوست ندارند

از وقـتـی کـه بـا هم بوده اید، متوجه شده اید که در مقابل تصمیم گیری هایتان مقاومت می کند. از شما می خواهد یـکشـلـوار نـو بـخـریـد، کـلسـتـرول را از رژیـم غـذاییـتـان حذف کنید یا رفیق قدیمیتان را به حال خود رها کنید. آیا باید در برابر این تغییرات مقاومت کنید […]