۱۳۹۲/۰۲/۲۹

می دانید بدن شما دارای چه تیپی است؟ آزمون خودشناسی

با شناسایی مزاج خود سال 90 را بدون بیماری سپری کنید ( تیپی واتا ، تیپی پیتا ، تیپی کافا ) آزمون خود شناسی 1. فعالیت های روزانه خود را چگونه انجام می دهید الف: کارها و برنامه هایم را سریع و با شتاب انجام می دهم. ب: احساس می […]