۱۳۹۵/۰۱/۱۹

با یک کلیک، همسر ایده آل پیدا می شود؟!

روزهای خوش ابتدای زندگی «Copy» نمی شود، مشکلات اقتصادی «Delete» و مسائل کاری با «Block» حل نمی شود و زندگی واقعی همیشه در حالت «is typing ۶» است.