۱۳۹۲/۰۲/۱۶

حداقل سن ازدواج در ایران

حداقل سن ازدواج در ایران امروزه در ایرانمحدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج هم در سنت و هم در قانون وجود دارد. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط […]