۱۳۹۲/۰۲/۱۶

دختران و پسرانی كه هرگز ازدواج نمی‌كنند ‏

باتوجه به اینكه كشور ایران یك كشور جوان است، مشاهده می‌شود با افزایش میانگین سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج دست به گریبان است. ‏می توان عواملی را كه در به وجود آمدن این بحران دخیل هستند، در این دسته بندیها ارائه نماییم. ‏ عوامل جمعیت شناسی سن ازدواج شاخصی […]