۱۳۹۵/۰۲/۱۳

ضرورت آموزش رفتارهای پرخطر جنسی

نجام رفتارهای پرخطر جنسی، ناگهانی و اتفاقی نیست و زمینه های آن از دوران کودکی شکل گرفته و باعث بروز این رفتارها در نوجوانی و بزرگسالی می شود . رفتاری که به شیوع بیماری های خطرناکی چون ایدز منجر می شود.