۱۳۹۵/۰۵/۱۱

ساده زیستی یا تجمل گرایی در ازدواج جوانان تاثیر دارد؟

شاید بعضی تصور کنند ساده زیستی با آراستگی ، منافات دارد، در حالی که بین این دو هیچ گونه تضادی وجود ندارد. می توان هم ساده بود و هم آراسته. اسلام بر لزوم آراستگی مسلمانان تأکید کرده است.