۱۳۹۲/۰۴/۰۲

خصوصیات ماه تولد خود و همسرتان را بدانید

خصوصیات ماه تولد خود و همسرتان را بدانید   خصوصیات متولدین ماه های مختلف: سمبل- عنصر- سیاره – روز اقبال- اعداد شانس- سنگ خوش یمن-رنگ   فروردین سمبل : قوچ عنصر: آتش سیاره : مریخ عضو آسیب پذیر :سر روز اقبال : سه شنبه اعداد شانس : 6 ، 9 […]