۱۳۹۵/۰۳/۳۰

چرا شوهرآزاری افزایش یافته است؟

آمارهای رسمی از سازمان پزشکی قانونی گواه بر این گزارش است که فقط در هفت ماه نخست سال ۹۳ بیش از ۱۳۵۰ نفر مرد قربانی خشونت به این سازمان مراجعه کرده اند.