۱۳۹۲/۰۷/۱۰

شناخت زن ها از لحاظ فکری، جسمی و…

شناخت زن ها از لحاظ فکری، جسمی و… زنانـه است؛ اما آقایان بیشتـر از خانم هـا بداننـد  یک زن هرگز از ابراز عشقهای مرد زندگیش خسته نخواهد شد. به زبان آوردن دوستت دارم موجب می شود که زن به عشق واقعی مرد زندگیش پی ببرد و آن را احساس کند.یک […]