۱۳۹۵/۰۲/۰۵

چرا ازدواجهای شتابزده ختم به خیر نمی شود؟

ازدواج، همسری و مهم تر از آن همسفری در جاده پرفراز و نشیب زندگی است. مسیر دراز عمر را با توشه ای فراوان و سازنده، و یاوری، همفکر و هماهنگ و شکیبا می توان به سلامت پیمود و به مقصد رساند.