تالار وب

باج گیری عاطفی

باج گیری عاطفی

نقشی که ما بازی می کنیم: هر یک از ما با نقاط حساس خود وارد انواع ارتباط ها میشویم، آزردگی های انباشته شده، پشیمانی، عدم امنیت، ترس، خشم.این ها نقاط حساس ما هستند؛ نقاطی که اگر لمسشان کنیم به درد می آیند. باج گیری عاطفی زمانی به وجود می آید که ما به افراد اجازه دهیم بدانند که این نقاط را در ما شناخته اند، یعنی زمانی که آن نقاط حساس را می فشارند و ما از جا می پریم…

واقعیت تلخ

“سازش ما” پاداشی است که باج گیر دریافت می کند، و هر زمان که ما این پاداش را در قبال عمل خاصی به کسی می بخشیم. مهم نیست خودمان بدانیم یا نه، به روشنی به آن ها می فهمانیم که می توانند باز هم چنین عملی را تکرار کنند.

دیدگاهتان را بنویسید