تالار وب

بال های ازدواج

بال های ازدواج

ازدواج دو بال ندارد، ازدواج چهار بال دارد.ازدواج پیوند دو قوم است، نه دو فرد. پس نگویید رابطه خودم و فقط شوهرم. هر کدام از رابطه های زیر خراب شود ، امکان مجادله، اختلاف، دعوا وجود دارد.

  1. رابطه تو و همسرت
  2. رابطه تو با خانواده همسرت
  3. رابطه همسرت با خانواده تو
  4. رابطه خانواده همسرت با خانواده تو

 

دیدگاهتان را بنویسید