تالار وب

دوره نامزدی برای شناخت است

دوره نامزدی برای شناخت است

دوره نامزدی برای شناخت استیعنی نباید خودتان را ملزم به این کنید که چون نامزد کردید (قبل از عقد) پس حتما باید نتیجه آن به ازدواج ختم شود

شما نامزد کردید تا با رفتارها و روحیات طرف مقابل آشنا شوید که بررسی کنید آیا میتوانید کنار وی زیر یک سقف تا پایان عمر زندگی کنید یا خیر.

پس تا زمانی که صیغه عقد بین دختر و پسر جاری نشده، هرکدامشان می توانند به هر دلیلی از ازدواج خودداری کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند وی را مجبور به ازدواج کند، حتی اگر خانواده هایشان زمان عقد و عروسی را هم تعیین کرده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید