تالار وب

سیاست های زنانه ۲

سیاست های زنانه ۲

سیاست های زنانه ۲

او را صمیمانه نوازش کنید و پیام های تحریک کننده برایش بفرستید .

آقایون هم عاشق ناز و نوازش هستند. چون احساس می کنند که یک نوازش صمیمانه برخاسته از احساس پاک شما ، به آن معناست که شما دوستشان می دارید.

به همین دلیل زمانیکه شوهرتان در حال استراحت کردن روی مبل راحتی است و یا پس از بازگشت به خانه و خستگی روزانه، به او نزدیک شوید و دستتان را در موهایش بکشید.
همچنین می توانید او را ماساژ دهید تا بیش از پیش به آرامش برسد.

دیدگاهتان را بنویسید