تالار وب

این شخصیتها نباید باهم ازدواج کنند

این شخصیتها نباید باهم ازدواج کنند

ازدواج یکی از مهم ترین اتفاق زندگی هر شخصی است و انتخاب فرد مناسب برای ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات میتوان گفت که باید درک درستی از شخصیت و ویژگی های اخلاقی فرد مورد نظر و شریک زندگیتان داشته باشید. اکنون مهم ترین

  • بی ثباتی /هیجانی (روان رنجورخویی): ازدواج دو فردی که ثبات هیجانی ندارد موفقیت آمیز نخواهد بود چون هر دو دارای مشکلات هیجانی و عاطفی هستند.
  • درونگرایی /برونگرایی: ازدواج افرادی که به صورت افراطی در دو سر طیف قرار دارند مشکل ساز خواهد بود چون از نظر علایق، فعالیت، صمیمیت و روابط بین فردی تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.
  • انعطاف پذیری و باز بودن / بسته بودن: ازدواج دو فردی که یکی تنوع طلب و تجربه گرا و دیگری محافظه کار و بسته، مشکلات ساز خواهند بود.
  • توافق و سازگاری اجتماعی: ازدواج افرادی که از لحاظ سازگاری اجتماعی با هم در تضادند، اصلا بهتر است که صورت نگیرد. نمره ی پایین معمولا با ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته، ضد اجتماعی و پارانوئید همراه است.
  • مسئولیت پذیر/ غیرمسئول: ازدواج فرد مسئولیت پذیر، وظیفه شناس، کمال گرا و وسواسی با فرد شلخته، بدون انگیزه پیشرفت، راحت طلب و غیر مسئول مشکل ساز خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید