تالار وب

ملاک های ازدواج های موفق

ملاک های ازدواج های موفق

  1. برخورداری از علاقه های مشترک
  2. داشتن فعالیت های مشترک یا سرگرمی های مشترک
  3. اظهار محبت نسبت به همدیگر
  4. اعتماد داشتن به یکدیگر
  5. رد نکردن یا کمتر رد کردن انتخاب همدیگر
  6. داشتن زمینه های خانوادگی یکسان
  7. احترام به عقاید و دوستان و آشنایان یکدیگر

دیدگاهتان را بنویسید