تالار وب

چند نکته مهم در روابط زناشویی

چند نکته مهم در روابط زناشویی

  • منبع مهم ارضای عاطفی مرد واکنش محبت آمیزی است که همسرش در قبال او نشان می دهد
  • زن ها باید بدانند که با کمک احساسات خود و نه لزوما با خدماتی که ارایه می دهند به او محبت کنند .
  • اگر زن احساس کند به او توجه نمی شود ، و اگر احساس کند او را درک نمی کنند نمی تواند دوستی را تجربه کند و بعید و دور از انتظار نیست که رنج هایش بیشتر و بیشتر شود .
  • موقعی که زنی احساسات محبت آمیز همسرش را درک نکند ، مجبور است که انرژی خود را صرف التیام احساسات منفی مانند رنجش ، احساس اجحاف ، مورد توجه نبودن کند.
  • وقتی زن ناراحت است می خواهد که سخن او را بشنوند و او را درک کنند.
  • مرد می تواند با صحبت کردن با زن به سخنان همسرش گوش دهد .
  • زن باید بتواند احساسات خود را به طرز دوستانه و محبت آمیز مطرح نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید