تالار وب

۱۸ توصیه به مردها در منزل

۱۸ توصیه به مردها در منزل

۱در مقابل همسر خویش ، گرفتاری های روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگی را با اخم و چهره عبوس مطرح نکنید.
۲ هدیه دادن مهر و محبت را زیاد می کند به مناسبت های مختلف برای همسر خود هدیه ای هرچند کوچک خریداری و با چهره ای شاد و خندان به او تقدیم کنید.
۳ چنانچه کمبودی در منزل مشاهده می شود ، باکمال محبت و خوشرویی تذکر دهید.
۴ در حضور همسر خود ، به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نکنید و توانایی های آنها را به رخ وی نکشید.
۵ به بستگان همسر خود مانند : پدر و مادر و سایراقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه خود قبل از همسر خود اقدام کنید.
۶ هیچ وقت از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگیری نکنید و در معاشرت و دید و بازدید با بستگان وی پیشقدم باشید.
۷ با بستگان خود نزد همسرتان درگوشی و نجوا نکنید.
۸ هیچ گاه همسر خود را به ویژه نزد بستگانش تحقیر نکنید توهین و بی احترامی به همسر از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی می کاهد.
۹ هیچ گاه خود را برتر از همسر خود معرفی نکنید. سعی کنید من و تو در زندگی زناشویی نباشد کلمه ما زندگی را گرم و لذتبخش می کند.
۱۰ وقتی که همسر شما عصبانی است او را با مهر و محبت آرام کنید.
۱۱ برای رفتن به مهمانی و گردش سعی کنید همراه فرزندان و همسر خود باشید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت کار و خستگی رد نکنید.
۱۲ امتیازات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و … فامیل خود را در صورتی که باهمسر شما فاصله اجتماعی و طبقاتی دارند مطرح نکنید.
۱۳ کارهای همسر خود ، هرچند کوچک را تحسین کنید. تمجید و ستایش زن به علت روح لطیف و مهربانی که دارد کلید کامیابی در زندگی زناشویی است.
۱۴ در قبال همسر خود ، در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.
۱۵ زحمات و هزینه هایی را که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود صرف می کنید ، هیچ گاه بر زبان نیاورید.
۱۶ همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید و وی را از دستیابی به شادی ها محروم نسازید.
۱۷ شادی و خنده های خود را در محل کار خود جا نگذارید و فراموش نکنید که همسر شما درخانه هم نیازمند شادی و خنده های شماست.
۱۸ کمک کردن در انجام کارهای منزل را فراموش نکنید و بدانید همان مقدار که شما در خارج از منزل خسته می شوید ، زن هم درمنزل از کارهای منزل خسته می شود و نیازمند مساعدت و قدردانی است. parsianforum.com

دیدگاهتان را بنویسید